Snorre Karkkonen Svensson, Ilze Lokmane. Norsk grammatikk

Norsk grammatikk er foreløpig den klart mest omfattende grammatikkboka for et fremmedspråk utgitt på latvisk. Boka tar ikke bare for seg grammatikk men også norsk fonetikk, og den gir innblikk i norsk språkhistorie og normering. I norsk har vi to skriftspråk, bokmål og nynorsk. Boka vektlegger i stor grad bokmålsgrammatikken, men det også et eget kapittel viet nynorsk grammatikk. I grammatikken er det lagt særlig vekt på forskjeller mellom norsk og latvisk.

Grammatikken er tiltenkt alle som lærer seg norsk og andre som er interesserte i språket, men særlig dem som studerer norsk på universitetsnivå, norsklærere, oversettere og tolker, samt dem som allerede har tilegnet seg grunnleggende norskkunnskaper, og som ønsker å forbedre ferdighetene sine. Forfatterne forener den vitenskapelige og systematiske tilnærmingen med en presentasjon av stoffet som er forståelig også for ikke-spesialister. Boka kan brukes for systematiske norskstudier eller som oppslagsverk.

Snorre Karkkonen Svensson holder på med et doktorgradsprosjekt innen norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Han har undervist i norsk ved Latvias kulturakademi, Universitetet i Bergen og Latvias universitet, og har jobbet som tolk og oversetter.
Dr. philol. Ilze Lokmane er førsteammanuensis ved Universitetet i Latvia, og har undervist i latvisk-norsk kontrastiv grammatikk ved Latvias kulturakademi. Hun er Latvias fremste språkvitere og er blant annet medforfatter av latvisk akademisk grammatikk.